Caner Kilim

Anavatan Partisi
Caner Kilim
  • PARTİSİ : ANAP
  • BÖLGESİ : Samsun
Kaynak: Anadolu Ajansı